🔤 Terimler

⚠ Kişisel çevirileri içerir.

🚧 Eğitim Süreci

Terim

Açıkama

input

Girdi

label

Etiket

predict

Tahmin

weights

Ağırlıklar (w1, w2, b1, b2 ...)

learning rate

Öğrenme katsayısı

⭕ Eğitim Kümeleri

Terim

Açıklama

dev set

Geliştirme kümesi

train set

Eğitim kümesi

test set

Sınama kümesi

👁‍🗨 Eğitim Analizi

Terim

Açıklama

bias

Yanlılık (ön yargı)

avoidable bias

Önlenebilir önyargı

variance

Varyans (verilerin ortalamaya ,genelliğe, uzaklığı)

underfitting

Eksik öğrenme (fazla ön yargı)

overfitting

Ezberleme (fazla varyans)

data missmatch

Veri uyuşmazlığı (verileri farklı türde olması)

🚙 Öğrenimi Aktarma

Terim

Açıklama

transfer learning

Öğrenimi aktarma

pre-trained

Önceden eğitilmiş model

fine-tuned

Eğitilmiş modelin ağırlıklarının yeniden tanımlanması

low-level feature

Verilerin düşük seviyeli ortak özellikleri (çizgi, kenar vs.)

high-level feature

Yüksel sevileyi karakteristik özellikler (kedi, kuş vs)

🚶‍♂️ Eğitim Yaklaşımları

Terim

Açıklama

traditional pipeline approach

Geleneksel ayrıştırılmış yaklaşım

end-to-end approach

Uçtan uca (ayrışmamış) yaklaşım

multi step approach

Birden fazla katmanlar ile yaklaşma

🔗 Faydalı Olabilecek Kaynaklar